सूचना र जानकारी विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2023-08-23 बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना   डाउनलोड  
2 2023-07-23 परिपत्र अनुसार गर्नु गराउनु हुन सम्वन्धमा ।   डाउनलोड  
3 2023-06-07 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना   डाउनलोड  
4 2023-05-19 प्रस्ताव आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा   डाउनलोड  
5 2023-05-19 प्रस्ताव आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा   डाउनलोड  
6 2023-05-07 प्रस्ताव आव्हानको सूचना   डाउनलोड  
7 2023-05-07 प्रस्ताव आव्हानको सूचना   डाउनलोड  
8 2023-05-07 प्रस्ताव आव्हानको सूचना   डाउनलोड  
9 2023-04-21 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना   डाउनलोड  
10 2023-04-20 Invitation for bid   डाउनलोड  
11 2023-04-20 Invitation for bid   डाउनलोड  
12 2023-03-24 खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था चित्रण वि.स. २०७५   डाउनलोड  
13 2023-03-03 High Mast Tower Light जडानको लागि स्थान छनौट सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
14 2023-03-03 High Mast Tower Light जडानको लागि स्थान छनौट सम्बन्धमा ।   डाउनलोड