Ministry of Energy, Irrigation and Water Supply मातहतका कार्यालयहरु

कार्यालयहरु
क्र.स. कार्यालय नाम ईमेल ठेगाना फोन नम्बर वेभ साइट
1

2

3

4
खानेपानी तथा सरसफाई श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सप्तरी

श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, महोतरी

श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सर्लाही

श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बारा
wssdosaptarino1@gmail.com

wssdomahottari@madhesh.gov.np

wssdosarlahi@madhesh.gov.np

wssdobara@madhesh.gov.np
०३१-५३००३६

०४४-५२०४६८

०४६-५२०१४८

०५३५५००३१


5

6

7

8
भुमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई श्री भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिरहा

श्री भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, महोत्तरी

श्री भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाही

श्री भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पर्सा
gwiddlahan@gmail.com

gwiddjaleshwor@gmail.com

sarlahigwridd@gmail.com

gwidd.birgunj@gmail.com
033-563108

044-520454

046-410071

051-530460


9

10

11

12

13

14

15

16
जलश्रोत तथा सिंचाई श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, महोत्तरी

श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिरहा

श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सप्तरी

श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धनषुा

श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाही

श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रौतहट

श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बारा

श्री जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पर्सा
ciddno1@gmail.com

divisionsiraha@gmail.com

saptari.irrigation@gmail.com

idddha321@gmail.com

cidd3malangwa@gmail.com

idd.rautahat@gmail.com

idd.bara@gmail.com

cidd4.parsa@gmail.com
044-520052

033-521233

031-521124,521981

041-520176

046-520156

055-520162,521336

053-550068

051-522943