Ministry of Energy, Irrigation and Water Supply मातहतका कार्यालयहरु

कार्यालयहरु
क्र.स. कार्यालय नाम ईमेल ठेगाना फोन नम्बर वेभ साइट
1

2

3

4
खानेपानी तथा सरसफाई श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सप्तरी

श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, महोतरी

श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सर्लाही

श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बारा
wssdosaptari@madhesh.gov.np

wssdomahottari@madhesh.gov.np

wssdosarlahi@madhesh.gov.np

wssdobara@madhesh.gov.np
०३१-५३००३६

०४४-५२०४६८

०४६-५२०१४८

०५३५५००३१